Loppan - Ch. Velvety Angel Eyes, Bedlington - bluelambdog